Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «CLIMA QUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»  η προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικά και ειδικότερα των πελατών & συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

 

Τι είναι το GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία «CLIMA QUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», το διακριτικό τίτλο CLIMA QUEST Μ.Α.Ε. (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με έδρα την Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 801390570 και αριθμό ΓΕΜΗ 155788901000, email: info@climaquest.gr, τηλ.: 211 9994500, website: www.gree.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία  των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@climaquest.gr.

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε, είναι δε τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα σχετικά με την ταυτοποίησή σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμβατική σχέση με την εταιρεία.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να γνωστοποιείτε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για επικαιροποίησή τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε συνοψίζονται στα εξής:

  • Φόρμα Επικοινωνίας με την Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώνοντας το πλήρες όνομα, το τηλέφωνο και το email σας. Αυτά τα δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που μας το ζητήσετε.
  • Φόρμα επικοινωνίας για αίτημα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνο και email. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα προκειμένου να διατυπώσετε σχετικό αίτημά σας για επικοινωνία σχετικά με συντήρηση και τεχνική υποστήριξη σε πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε με το κλιματιστικό σας. Αυτά τα δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να προωθήσουμε το αίτημά σας σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας.
  • Φόρμα καταχώρησης Νέου Παραπόνου: Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Εταιρεία, Τηλέφωνο επικοινωνίας, email. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα προκειμένου να διατυπώσετε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας ή/και να το προωθήσουμε σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, ώστε να επιλύσουμε το θέμα σας ή και για να επικοινωνήσουν οι ίδιοι μαζί σας.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά της αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητα και διαφάνειας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών της δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των  συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης πατήστε στην ειδική ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης εδώ καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων  ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της εταιρείας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ, ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.

(γ) Η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως η κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Φόρμα επικοινωνίας/ Φόρμα επικοινωνίας για αίτημα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης /Φόρμα καταχώρησης νέου παραπόνου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτόν τον ιστότοπο έχετε την επιλογή να συμπληρώσετε τα προαναφερθέντα έντυπα εάν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί μας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε σχετικό αίτημά σας.

Διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και προστασία προσώπων  και αγαθών

Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, επιβάλλει να χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, εγκαταστάσεων, υποδομών και εμπορευμάτων.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω αυτού του ιστότοπου δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Ο υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο απευθύνονται σε επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η εταιρεία διαβιβάζει  προσωπικά σας δεδομένα  σε τρίτους, που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων μας.

Επίσης, για τους σκοπούς υλοποίησης μιας σύμβασης, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται  σε επιχειρήσεις συνεργατών (εταίροι, πελάτες, υπεργολάβοι, προμηθευτές) στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης ή  όταν αυτοί απαιτείται να σας παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως για παράδειγμα στους αρμόδιους συνεργάτες Service.

Επίσης όταν αυτό απαιτείται διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τις αρμόδιες αρχές, τους φορείς επιβολής του νόμου, τις κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος το επιτρέπει, με σκοπό την πρόληψη ή την ανίχνευση εγκληματικών πράξεων, κλπ.

Επιπρόσθετα διαβιβάζουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους -εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων εφόσον κριθεί αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση υποθέσεων της Εταιρείας. Σε όλες  άνω περιπτώσεις  η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Επίσης, η εταιρεία  έχει εξασφαλίσει ότι εκείνοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία αυτή να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση της σύμβασής σας, ανάλογα με την περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή, καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με και εμπιστευτικότητα, καθώς οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσης για να τα προστατεύσουν και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή έχουν δεσμευτεί με κατάλληλη κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η επεξεργασία αφορά σε τήρηση αρχείου βιογραφικών για αξιοποίηση σε τυχόν μελλοντική θέση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: dataprotection@climaquest.gr.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δε χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας σας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@climaquest.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@climaquest.gr.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο www.climaquest.gr  χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ . Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας πάνω στο εικονίδιο των cookies στο κάτω και αριστέρα μέρος του website.

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

 

Τελευταία ενημέρωση 21/12/2023

FA-RUL-2-2